Hinderbelysning

Alla vindkraftverk över 45 meter ska förses med blinkande ljus. Vindkraftverk som är 45 -150 meter ska förses med blinkande medelintensivt rött ljus och vindkraftverk över 150 meter med blinkande högintensivt vitt ljus.
Detta innebär att ljusmarkeringar från vindkraftverk kan störa boende både kvälls- och nattetid. Det finns i dag inga riktlinjer för störningar, men det är viktigt att vid presentationer, visualiseringar och dylikt försöka beskriva ljusfenomenen dygnet runt så korrekt som möjligt.

Källa: Energimyndigheten

Sidan på energimyndigheten är inte uppdaterad sedan 2020. Sedan dess har verken blivit högre. Verk med navhöjd högre än 150 meter ska förutom den högintensiva vita belysningen ha minst tre röda lampor med fast sken på mitten av tornet. Är totalhöjden högre än 315 meter kan det krävas ytterligare belysning. Transportstyrelsen har utförlig information om vad som gäller kring hinderbelysning, läs mer här. Sidorna 19 och 20 i dokumentet går in på de värden som belysningen ska ha vid olika tidpunkter på dygnet, läs de sidorna här.

Kort så gäller att hinderbelysningen ska lysa med 100 000 candela under dagtid, 20 000 candela under skymning och 2 000 candela under natten. Vad som räknas som natt tex och mer ingående kring lägsta och högsta styrka, ljusstyrka i olika vinklar m.m. finns att läsa i transportstyrelsens dokument.

Fotomontage, simuleringar och liknande som t.ex. denna från Eolus vind (producerad av Wind Sweden, numera Renewable Energy Sweden), som ska simulera hur det enligt dem skulle kunna se ut.

Hinderbelysningen Sötterfällan november och december 2023

Hinderbelysning och energimyndigheten

Filmen ovan är betald  av energimyndigheten och tar upp hinderbelysning.

Energimyndigheten beskriver sig själva så här:

Hållbar energi för alla

Energimyndigheten leder samhällets omställning till ett hållbart energisystem.

Vi bidrar med fakta, kunskap och analyser om tillförsel och användning av energi i samhället, och arbetar för en trygg energiförsörjning. 

Forskning om framtidens fordon och bränslen, förnybara energikällor och grön energiteknik får stöd av oss.

Vi stöttar också affärsutveckling som gör det möjligt att kommersialisera innovationer och ser till att goda lösningar kan exporteras.

Vi ansvarar för Sveriges officiella statistik på energiområdet, och hanterar styrmedel så som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter.  

Dessutom deltar vi i internationella klimatsamarbeten, och förmedlar fakta om effektivare energianvändning till hushåll, företag och myndigheter.

Filmen beskriver hinderbelysning på ett sätt där det som av många upplevs som ett problem inte nämns eller skämtas bort. Man låter också personer utan någon sakkunskap på området komma med påståenden som inte stämmer,  t.ex: Om 25 år, om de skulle komma på något annat då är det bara att ta bort dom och då har de inte förstört något i naturen

Det kommer inte gå, och det ställs heller inte krav på, att återställa naturen när ett vindkraftverk plockas ned. Betongen ligger t.ex. kvar i marken. Bladen läggs fortfarande på deponi även om branschen säger att de i framtiden kommer att gå att återvinna. Skogar har tagits ned för vägar och förvaringsplatser, kullar och berg har sprängts bort. Natur som är permanent borta eller förstörd.

Man har bidragit till att naturen förstörts på de platser i Kina där man gräver fram det  som blir Neodymium eller i regnskogen där stora områden skog tagits ned för bladens balsaträ.

Sidan uppdateras